20 december 2017

Ta chansen att påverka regionens prioriteringar

mm
Maria Lindqvist

Det var ett viktigt budskap vid frukostseminariet som Länsstyrelsen arrangerade inom Innovationskraft Sthlm den 18 december. Temat En smart innovationsstrategi för Stockholm samlade ett 50-tal deltagare från forskning, näringsliv och offentlig verksamhet.

♦ Se filmen från seminariet

Nya ambitioner inom EU

Många nationella strategier för att stärka Europas innovationsförmåga har kommit uppifrån (top-down) och handlat om ”picking winners”, menade forskaren John Moodie vid Nordregio. Men det har inte bidragit till att minska forsknings- och innovationsgapet mellan Europa och andra regioner. Därför har EU lanserat begreppet smart specialisering, där man lägger större fokus på regionerna. Det handlar om att med utgångspunkt i regionens styrkeområden göra prioriteringar och samtidigt möjliggöra utveckling av nya områden.

Offentliga aktörer har en viktig roll för att skapa mötesplatser och öka intresset för medverkan från alla regionens nyckelaktörer, menar Moodie. Genom Interreg-projektet HIGHER har Nordregio möjlighet att medverka i processen för att vidareutveckla innovationsstrategin för Stockholmsregionen, med utgångspunkt i EU:s krav på smart specialisering.

Nyttan för näringslivet

Men varför ska näringslivet engagera sig i det? Moodie pekade på att näringslivet nu kan få chansen att i högre grad påverka regionens beslutsfattare, etablera nya samarbeten kring innovationer, påverka utbudet av kompetens i regionen, öka kunskapen om nya marknader och värdekedjor och, inte minst, säkerställa tillgången till framtida EU-finansieringen. Och det handlar inte längre bara om strukturfondsmedel utan även om större satsningar, exempelvis inom forskningsprogrammen.

– Om ni har deltagit i utvecklingen av strategin så kommer ni att veta precis vilka nyckelområdena är  och hur er ansökan förhåller sig till strategin för smart specialisering. På så sätt, och genom att bygga samarbeten med andra företag i Stockholmsregionen, så kommer ni att öka era chanser att få tillgång till finansiering rejält. Kanske är jag bara sentimental eftersom det närmar sig jul, men kanske kunde ni börja samarbeta med varandra och de offentliga aktörerna för att verkligen få Stockholm att växa och utnyttja sin potential att bli en stark region för innovation och tillväxt, avslutade John Moodie.

Erfarenheter av smart specialisering

Forskaren Jukka Teräs från Nordregio konstaterade att begreppet smart specialisering fortsatt är högt på EU:s agenda och de flesta regionerna i EU har tagit fram en strategi för smart specialisering.

– Men det handlar inte bara om att göra EU nöjda, menar Teräs. Även i Norge, som inte ens är medlemmar i EU, har flera regioner tagit fram strategier för smart specialisering eftersom man ser andra värden än EU-finansiering.

Samtidigt betonar Teräs att det finns vissa problem med många av strategierna. Ofta har man lyft alltför breda teman, fokuserat för mycket på offentligt finansierad forskning eller återanvänt gamla klusterprogram, istället för att verkligen initiera en bred involveringsprocess (entrepreneurial discovery process).

Lärdomar från andra regioner

Professor Taina Tukianen från Aalto Universitetet i Helsingfors har ett långt förflutet inom Nokia och har även arbetet som rådgivare till vice ordföranden (tidigare ordföranden) för EU:s Regionkommitté. Hon konstaterade att det idag finns många goda exempel att hämta från andra regioner i Europa. I Helsingfors har man gjort en rad satsningar för att stärka innovationsförmågan i olika grupper. Exempelvis Espoo innovation garden och det internationella start-up eventet 10 slush.

Tukianen påpekade att EU-kommissionen i det senaste meddelandet om regional innovation betonar vikten av interregional samverkan. Helsingfors deltar idag i flera samarbeten, bland annat mellan sex finska städer där man med nationell finansiering lyfter frågor om bl.a. smart och ren stad. Helsingfors ingår även i samarbetet BSR Smart-up med nio länder runt Östersjön – Sverige är inte med. Men det finns goda möjligheter att utveckla samarbetet mellan Stockholm och Helsingfors, eftersom många av våra utmaningar och prioriteringar är lika!

Men är det något för Stockholm?

I slutet av seminariet fick talarna frågan om detta verkligen är något för Stockholm, som huvudstadsregion? På detta svarade talarna enhälligt att det absolut är viktigt och att det finns goda exempel på storstadsregioner som haft stor nytta av att ta fram strategier för smart specialisering, exempelvis Amsterdam och Helsingfors.

Läs rapporten Regional Innovation Ecosystems från Regionkommittén.
Läs rapporten JRC (2017), Place Based Innovation Ecosystems

Relaterade inlägg

21 december 2017

EU-satsning på testmiljöer i Stockholm

I december beslutade Stockholms strukturfondspartnerskap att satsa 25 miljoner från den europeiska regionalfonden på projektet Frontrunners for sustainable innovation. Tanken är att få fram produkter och tjänster inom bland annat hållbara transporter och…

Läs hela artikeln

5 december 2017

Goda idéer för hållbar bostadspolitik

Hur kan forskning och innovationer bidra till att utveckla en hållbar social bostadspolitik. Vilka är utmaningarna? Vad kan sektorn göra, vad ligger på regeringens bord och vad är viktigast att prioritera? Den första…

Läs hela artikeln

5 december 2017

Informella nätverk bidrar till ökad innovation

Organisationer som utnyttjar informella nätverk kan bli mer innovativa och få bättre tillgång till både kunskap och samverkansparter. Det visar en ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm. I rapporten ”Plug in Your Network…

Läs hela artikeln

Sara Masur, forskningschef Ericsson
28 november 2017

Digitalisering – en utmaning som kräver nya prioriteringar

Den 15 november samlades närmare 100 personer i Ericssons lokaler i Kista för att diskutera hur små och medelstora företag kan möta de utmaningar som digitaliseringen innebär. Konferensen var en av åtta på…

Läs hela artikeln

28 november 2017

Pris till svenska uppfinnare

Fyra svenska uppfinnare fick pris i konkurrens från mer än 40 länder vid World Invention and Innovation Forum. Alla fyra vinnande uppfinningar platsar väl inom FN:s hållbarhetsmål. – NonoControl, världsledande partikelrenare med applikationer…

Läs hela artikeln

28 november 2017

Ny rapport från Riksrevisionen

Statliga universitet och högskolor har sparat ihop 12,3 miljarder kronor i oförbrukade anslag och andra överskott. Riksrevisionen konstaterar att detta är ineffektivt resursutnyttjande och efterlyser tydligare styrning från regeringens sida. De statliga lärosätenas…

Läs hela artikeln

27 november 2017

EU satsar på kluster och interregional samverkan

Jag var nyligen på konferensen GROW your REGIOn: Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters, i ett varmt och soligt Valencia. Temat var hur EU kan underlätta samverkan mellan regioner och vilken roll klusterorganisationer…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Stockholm och Göteborg är draglok för svensk konkurrenskraft

Den 23 november deltog jag i konferensen Swedish Economic Forum. Under konferensen påpekades att det går bra för Sverige när det gäller övergripande produktivitetsutveckling och innovationsförmåga. Men på mer detaljerad nivå finns mer att…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Urban odling – härodlat, inte bara närodlat

Högdalen i södra Stockholm är platsen för en spännande testmiljö för odlare, teknikinnovatörer och stadsutvecklare som vill prova klimatskyddad urban odling. Anläggningen, som ligger i ett tidigare oanvänt garage under jord i Citycons…

Läs hela artikeln

23 november 2017

Tyskland bygger för integration

I oktober gjorde Länsstyrelsen en studieresa till Tyskland inom ramen för projektet Grön bostad. Resan gick till utställningen Making Heimat om integration och bostadslösningar för drygt 1 miljon nyanlända som kom under 2015. Bostadsutmaningen…

Läs hela artikeln