20 december 2017

Ta chansen att påverka regionens prioriteringar

mm
Maria Lindqvist

Det var ett viktigt budskap vid frukostseminariet som Länsstyrelsen arrangerade inom Innovationskraft Sthlm den 18 december. Temat En smart innovationsstrategi för Stockholm samlade ett 50-tal deltagare från forskning, näringsliv och offentlig verksamhet.

♦ Se filmen från seminariet

Nya ambitioner inom EU

Många nationella strategier för att stärka Europas innovationsförmåga har kommit uppifrån (top-down) och handlat om ”picking winners”, menade forskaren John Moodie vid Nordregio. Men det har inte bidragit till att minska forsknings- och innovationsgapet mellan Europa och andra regioner. Därför har EU lanserat begreppet smart specialisering, där man lägger större fokus på regionerna. Det handlar om att med utgångspunkt i regionens styrkeområden göra prioriteringar och samtidigt möjliggöra utveckling av nya områden.

Offentliga aktörer har en viktig roll för att skapa mötesplatser och öka intresset för medverkan från alla regionens nyckelaktörer, menar Moodie. Genom Interreg-projektet HIGHER har Nordregio möjlighet att medverka i processen för att vidareutveckla innovationsstrategin för Stockholmsregionen, med utgångspunkt i EU:s krav på smart specialisering.

Nyttan för näringslivet

Men varför ska näringslivet engagera sig i det? Moodie pekade på att näringslivet nu kan få chansen att i högre grad påverka regionens beslutsfattare, etablera nya samarbeten kring innovationer, påverka utbudet av kompetens i regionen, öka kunskapen om nya marknader och värdekedjor och, inte minst, säkerställa tillgången till framtida EU-finansieringen. Och det handlar inte längre bara om strukturfondsmedel utan även om större satsningar, exempelvis inom forskningsprogrammen.

– Om ni har deltagit i utvecklingen av strategin så kommer ni att veta precis vilka nyckelområdena är  och hur er ansökan förhåller sig till strategin för smart specialisering. På så sätt, och genom att bygga samarbeten med andra företag i Stockholmsregionen, så kommer ni att öka era chanser att få tillgång till finansiering rejält. Kanske är jag bara sentimental eftersom det närmar sig jul, men kanske kunde ni börja samarbeta med varandra och de offentliga aktörerna för att verkligen få Stockholm att växa och utnyttja sin potential att bli en stark region för innovation och tillväxt, avslutade John Moodie.

Erfarenheter av smart specialisering

Forskaren Jukka Teräs från Nordregio konstaterade att begreppet smart specialisering fortsatt är högt på EU:s agenda och de flesta regionerna i EU har tagit fram en strategi för smart specialisering.

– Men det handlar inte bara om att göra EU nöjda, menar Teräs. Även i Norge, som inte ens är medlemmar i EU, har flera regioner tagit fram strategier för smart specialisering eftersom man ser andra värden än EU-finansiering.

Samtidigt betonar Teräs att det finns vissa problem med många av strategierna. Ofta har man lyft alltför breda teman, fokuserat för mycket på offentligt finansierad forskning eller återanvänt gamla klusterprogram, istället för att verkligen initiera en bred involveringsprocess (entrepreneurial discovery process).

Lärdomar från andra regioner

Professor Taina Tukianen från Aalto Universitetet i Helsingfors har ett långt förflutet inom Nokia och har även arbetet som rådgivare till vice ordföranden (tidigare ordföranden) för EU:s Regionkommitté. Hon konstaterade att det idag finns många goda exempel att hämta från andra regioner i Europa. I Helsingfors har man gjort en rad satsningar för att stärka innovationsförmågan i olika grupper. Exempelvis Espoo innovation garden och det internationella start-up eventet 10 slush.

Tukianen påpekade att EU-kommissionen i det senaste meddelandet om regional innovation betonar vikten av interregional samverkan. Helsingfors deltar idag i flera samarbeten, bland annat mellan sex finska städer där man med nationell finansiering lyfter frågor om bl.a. smart och ren stad. Helsingfors ingår även i samarbetet BSR Smart-up med nio länder runt Östersjön – Sverige är inte med. Men det finns goda möjligheter att utveckla samarbetet mellan Stockholm och Helsingfors, eftersom många av våra utmaningar och prioriteringar är lika!

Men är det något för Stockholm?

I slutet av seminariet fick talarna frågan om detta verkligen är något för Stockholm, som huvudstadsregion? På detta svarade talarna enhälligt att det absolut är viktigt och att det finns goda exempel på storstadsregioner som haft stor nytta av att ta fram strategier för smart specialisering, exempelvis Amsterdam och Helsingfors.

Läs rapporten Regional Innovation Ecosystems från Regionkommittén.
Läs rapporten JRC (2017), Place Based Innovation Ecosystems

Relaterade inlägg

29 oktober 2018

Hur kan Sverige bli bättre på matinnovation?

Sverige är bra på innovation, men inom livsmedelsområdet ligger vi först på 14:e plats. Vad beror det på? Den 23 oktober deltog jag på ett frukostseminarium arrangerat av AGFO på temat Vad hindrar…

Läs hela artikeln

13 augusti 2018

Stort intresse för AI – Stockholm dominerar

I maj presenterade Vinnova en rapport om artificiell intelligens. Där konstateras att utveckling och användning av AI har stor potential, bland annat för att öka tillväxten och effektivisera offentlig verksamhet i Sverige. I…

Läs hela artikeln

10 juli 2018

Urban ICT Arena blir en av Tillväxtverkets S3-piloter

Den 4 juli blev det klart att Urban ICT Arena blir en av 22 klusterorganisationer som valts ut för medverkan i Tillväxtverkets S3-pilot. Programmet erbjuder en nationell plattform för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och certifieringsstöd…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

2 maj 2018

Riksdagsledamöter besökte Södertälje Science Park

Den 23 april besökte riksdagens andre vice talman och riksdagsledamöter från Stockholms läns valkrets Södertälje Science Park. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg. Studiebesöket inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Smart specialisering och upphandling i fokus

Stockholmsregionen, tillsammans med åtta andra regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen, jobbar med smarta specialiseringsstrategier. Det är inom Interreg Europe-projektet HIGHER som man genom analyser, erfarenhetsutbyte och goda exempel…

Läs hela artikeln

26 mars 2018

Vinnovas innovationsdag

Årets innovationsdag hade en ny inramning. Med interaktiva framtidsspaningar, näringsriktig frukost, utställningar och föredrag fick aktörer från Innovationssverige tillfälle att träffas, reflektera och knyta kontakter. Professionalisering, kompetens och trygghet för framtida innovationskraft i…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

Goda exempel på regional samverkan i Europa

Stockholmsregionen medverkar genom Nordregio i Interreg Europe-projektet HIGHER , tillsammans med regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen. Den 22 februari samlades ett fyrtiotal personer på Skeppsholmen för att utbyta…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

EU vill se mer samarbete mellan regioner kring smart specialisering

Den 22–23 februari arrangerade Nordregio en Innovation Summit i Stockholm, som en del av Interreg Europe-projektet HIGHER. Under seminariet konstaterades att EU vill se ett ökat fokus på interregionala samarbeten i samband med…

Läs hela artikeln

10 mars 2018

Viktigt för Storbritannien med interregionala samarbeten – även efter Brexit

Den 22 februari arrangerade Nordregio ett seminarium om interregionalt samarbete och smart specialisering genom kluster och partnerskap inom ramen för Interreg Europe-projektet HIGHER. Ett tema som kom upp flera gånger under dagen var…

Läs hela artikeln