5 februari 2018

Hur skapar vi förändringsvilja i Stockholm?

mm
Maria Lindqvist

Nyligen deltog jag, tillsammans med ett 15-tal andra personer från hela landet, i Tendensors utbildning om förändringsledning för platsens attraktivitet. Det gav mig en del nya tankar och idéer.

Något som jag tog med mig hem var framför allt en modell som utvecklats av professor Rosabeth Moss Kanter, en ledande auktoritet inom förändringsledning. Det handlade om vikten av att vara närvarande, kommunicera, sätta frågor i ett större sammanhang, bygga team, hålla ut och – inte minst – lyfta fram de som gör ett bra jobb! Se på Youtube
En annan poäng gällde vikten av att ha ett tydligt budskap – varför ska vi göra en förändring?

Deltagarna konstaterade snabbt att förändringsledarrollen kan se väldigt olika ut. Ibland är den formell och uppbackad av ett tydligt mandat från ledning och/eller politik. Ibland är det en mer informell roll. Deltagarna själva var i huvudsak offentliga tjänstemän, ofta inom kommuner, med komplexa uppdrag och varierande grad av mandat från den egna ledningen.

Som inspiration presenterade Matz Engman, tidigare VD för Luleå Näringslivsbolag, erfarenheter från Facebooks etablering i Luleå. Historien involverar en stark politisk förankring, med ett engagerat kommunalråd, och ett proaktivt/uthålligt förhållningssätt, genom att i ett tidigt skede ta fram underlag och presentera regionens konkurrensfördelar. Satsningen har enligt Matz fått stor effekt på den regionala självbilden och bidragit både till konkreta sysselsättningseffekter och ett ökat samarbete mellan regionens aktörer, exempelvis genom etableringen av samverkansplattformen The Node Pode.

I Stockholmsregionen är situationen mer komplex, med många aktörer och ett regionalt ledarskap som delas mellan flera organisationer. Dessutom saknas kanske ett krismedvetande? Att vi riskerar att tappa i innovationsförmåga och få svårt att få del av EU:s framtida satsningar på regional utveckling kanske inte är tillräckligt för att mobilisera regionens aktörer, så länge det fortfarande går bra?

Den som är intresserad av förändringsledning och platsmarknadsföring kan ta del av en konferens i Köpenhamn den 7 mars: