19 februari 2018

Erfarenheter och hur man misslyckas med smart specialisering…

mm
Maria Lindqvist

Den 31 januari bjöd Tillväxtverket in till den årliga nationella konferensen om smart specialisering. Omkring 120 personer samlades i Luleå, kring temat ”Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva”?

Vid det här laget har argumenten om varför vi behöver strategier för smart specialisering presenterats av många, inklusive mig själv. Vid konferensen inledde Tim Brooks med att påminna om att sammanhållningspolitiken i framtiden kommer att få mindre medel till följd av Brexit och nya prioriteringar inom kommissionen. Det innebär att frågan om smart specialisering kommer starkt, som ett verktyg att få ut mer effekt av mindre medel! Även Isabel Poli, från DG Regio, betonade att smart specialisering kommer att prägla fler av kommissionens program och politikområden i framtiden, med hänvisning till det halvtidsöversynen av smart specialisering och det meddelande som presenterades i Helsingfors i juli 2017.

Som inspiration presenterades tre internationella exempel på arbetet med att utveckla strategier för smart specialisering. James Wilson från Baskien påpekade att smart specialisering inte är radikalt annorlunda mot tidigare policyarbete i regionen. Däremot har man successivt ändrat fokus från infrastrukturinvesteringar, via effektiviseringsinsatser till innovation och diversifiering. Under de senaste fem åren har en ny regional ledningsstruktur utvecklats, med bred involvering och fokus på uppskalning snarare än nyföretagande.

Kristiina Jokelainen från finska Lapland påpekade att smart specialisering måste baseras på de investeringar som gjorts och den kunskapsbas som finns. Regionen satsar på modern klusterpolitik för att utveckla samarbeten och öka värdeskapandet i regionen.
– Det handlar om att på ett mjukt sätt tvinga aktörer att samarbeta, menade Jokelainen.

Södra Danmark har, med utgångspunkt i regionens styrkeområden och framtidspotential, vaskat fram fyra prioriteringar och ett antal horisontella områden (t.ex. internationalisering, digitalisering, automatisering, kvalificerad arbetskraft, social inkludering och nya initiativ), berättade Dorte Kusk. Inom varje prioritering finns idag en klusterorganisation med deltagare från olika samhällssektorer som stöttar utvecklingen av ekosystemen ur olika perspektiv. Men för att få support måste klusterorganisationen ha en legitimering från EU-systemet.

På eftermiddagen presenterade seniorforskare Jukka Teräs, Nordregio, en kommentar från Dominique Foray, en av upphovsmännen bakom begreppet, om hur man misslyckas med smart specialisering:

” The fundamental cause of failure: presenting what already exists without taking into account the importance of entrepreneurial discovery.
– You just present grand themes ´biotechnology and environment, health…´
– You just present the strong points of public research
– You simply recycle cluster programmes”

Avslutningsvis hänvisade Teräs till det seminarium som vi arrangerade på Länsstyrelsen i Stockholm i december 2017. Där ställdes frågan: är smart specialisering verkligen något för en storstadsregion? På detta svarade han ja och påpekade att i de flesta andra sammanhang är argumentet att begreppet passar bättre för städer än för glesbygd.

Innan dagen avslutades med en sammanfattande paneldiskussion med regionala och nationella aktörer gav professor emeritus Håkan Ylienenpää några personliga reflektioner kring begreppen smart och specialisering. Därefter presenterade han ett antal styrkeområden i Norrbotten och hur de kan utgöra grunden för att utveckla nya framtidsområden baserade på relaterad variation (related variety).