12 mars 2018

Stort fokus på cirkulär ekonomi i Europa

mm
Maria Lindqvist

 Andra dagen av den Innovation Summit som arrangerades av Nordregio i Stockholm den 22-23 februari hade fokus på erfarenheter av att arbeta med cirkulär ekonomi.

Jonas Törnblom från den nybildade nationella plattformen Smart City Sweden inledde med att berätta hur Stockholms stad arbetar med hållbarhet. Han lyfte tre typer av cirkulär ekonomi –infrastrukturlösningar, byggrelaterade lösningar och användarorienterade lösningar. Därefter presenterade han några aktuella satsningar, som energiplushus i Norra Djurgårdssatsningen, självtömmande soptunnor och takodling i citykärnan och Horizont 2020-projektet Grow Smarter med satsningar på bl.a. ombyggnation, smart energi och minskad avfallshantering.

Konferensdeltagarna besökte tre exempel på konkreta insatser; Stockholms pilotanläggning för framställning av biokol (se bilden) och Vinnovaprojektet Odlade stadsbazarer med underjordisk odling i samverkan med den sociala ekonomin i Högdalen , samt besök hos GlashusEtt i Hammarby sjöstad. Besöken uppskattades mycket och intresset för bland annat vakuumsugare för avfallshantering var stort.

Edgaras Leichteris från Lituanian Innovation Center konstaterade att för att involvera företag i arbetet med cirkulär ekonomi så måste man anpassa språkbruket. Företag är intresserade av minskade kostnader, medverkan i värdekedjor och mätbara resultat, snarare än av teoretiska resonemang. Samtidigt betonar han vikten av att involvera tvärvetenskaplig forskning, förstå vad som skapar värde för deltagarna, identifiera gemensamma behov och utveckla förtroende mellan individer och organisationer.

Med ökad komplexitet i utmaningar kring miljö, klimat och energi behövs system för industriell symbios, menade Linköpingsforskaren Murat Mirata. Strategier för industriell symbios har funnit i Storbritannien ett tiotal år, men även i Norden växer det fram allt fler goda exempel, bl.a. i Kalundborg (Danmark), Kemi/Torneå (Finland) och Norrköping (Sverige). Arbetet med att utveckla en mer cirkulär och biobaserad ekonomi handlar mycket om attityder, men det behövs även innovationer, t.ex. för att minska avfallet, påverka efterfrågan och ta fram nya lösningar. Det finns mycket kvar att göra. Enligt en ny rapport återanvänds inte 87% av plasten idag!

Under dagen presenterades exempel från olika regioner. Markel Cormenzana från Catalonien konstaterade att utvecklingen av en cirkulär ekonomi utgör ett komplext och svårlöst problem (wicked problem) som kräver samverkan mellan olika typer av aktörer på olika nivåer. För att åstadkomma det behövs en tydlig gemensam vision. Ett exempel på detta är det pågående arbetet med att utveckla miljövänliga superkvarter i Barcelona.

Johanna Leino berättade om ett projekt inom ramen för BSR Star S3 som syftar till implementering av strategier för smart specialisering inom bio- och cirkulär ekonomi. I projektet medverkar partners från Danmark, Sverige, Litauen, Norge och Finland. Enligt den finska statsministern är just bio- och cirkulär ekonomi är ett uttalat fokusområde i Finland och Tampere är en region som satsar mycket på detta bl.a. genom prioriteringar i regionalfonden, utveckling av en ekoindustriell park (ECO3), satsningen på ett nytt cirkulärt utvecklingsområde Hiedanranta och medverkan i BSR-projektets matchmaking event om avfallshantering i Tampere i november 2017.

Från Sverige lyfte Anders Olsson, Region Värmland, exempel på internationella samarbeten kring regionens prioriterade område – skoglig bioekonomi. Spännande ur ett Stockholmsperspektiv är etableringen av den nya inkubatorn STING Bioekonomi, i samverkan med STING i Stockholm. Läs mer. Petra Dalund presenterade arbetet med Urban ICT Arena, en öppen testbädd för smart stadsutveckling i Kista med ambition om ökat samarbete även med internationella aktörer. Ett regionalfondsprojekt. Frontrunners för Innovation, har nyligen beviljats för ett samarbete mellan Urban ICT Arena, Södertälje Science Park och KTH (OpenLab) för att öka innovationskraften i små och medelstora företag genom digitalisering och ökad användning av öppna data.

Från Peterborough i östra England medverkade Katie Thomas, Opportunity Peterborough, som konstaterade att staden är den fjärde största i Storbritannien och var först i landet med att ta fram en handlingsplan (roadmap) för att bli en cirkulär stad. Detta resulterat i en rad satsningar, bland annat etablering av en samverkansplattform, ett program för att lyfta fram goda exempel och satsningar på samverkansprojekt med näringslivet. Cambridge Wireless Industry Network är en klusterorganisation med 415 medlemmar i form av företag och andra aktörer inom cleantech-sektorn i Cambride. John Davies presenterade verksamheten, som bland annat handlar om att hjälpa medlemmarna med nätverksutveckling, kunskap och tillväxtsatsningar. CWIN har bland anant etablerat Special Intererst Groups (SIG) som undersöker specifika affärsmöjligheter och hjälper till att koppla upp medlemmar till nationella och globala nätverk. Man driver även vissa projekt, t.ex. för att stärka nätverk och infrastruktur inom IoT (Internet of Things) och Cambridge Intelligent City, som bl.a. jobbar med smart elförsörjning och en digital testbädd.

Förmiddagen avslutades med två exempel kring avfallshantering. Vice borgmästaren Tautvyadas Tamulevicius från litauiska staden Alytus gav konkreta exempel på hur staden, till följd av tydliga regionala prioriteringar och ökade krav från EU, tagit ett omfattande initiativ för att minska avfallshanteringen. Och Guido Poliseno berätta om det regionala RECOVER och Horizon2020-projektet EMBRACE som båda syftade till minskning av avfallshantering genom återvinning av blöjor.