11 juli 2018

Strategisk inriktning för tillväxt och attraktionskraft i Stockholm

mm
Maria Lindqvist

Den 19 juni beslutade riksdagen om att flytta ansvaret för regional utveckling i Stockholms län från Länsstyrelsen till Landstinget. Men det betyder inte att Länsstyrelsen i Stockholm slutar att intressera sig för tillväxtfrågor i framtiden.

Under Stockholmslunchen i Almedalen den 3 juni presenterade landshövding Sven-Erik Österberg nya strategiska inriktningen för Länsstyrelsen i Stockholm under perioden 2018–2023. Underlaget utgår från regeringens nationella strategi för regional tillväxt och har arbetats fram efter dialog och samverkan med företrädare för statliga myndigheter, kommuner, landsting och andra relevanta aktörer.

I den strategiska inriktningen utgår Länsstyrelsen från fyra tvärsektoriella prioriteringar och ska vara vägledande för Länsstyrelsens fortsatta arbete för att uppnå ett önskat läge för regionen 2025+.

  • Innovation och företagande
  • Attraktiva och hållbara livsmiljöer
  • Kompetensförsörjning
  • Internationellt samarbete och handel

Inom prioriteringen Innovation och företagande lyfts bland annat vikten av fortsatt samverkan mellan regionens aktörer inom olika områden. Ett område handlar om att ta fram en gemensam strategi för smart specialisering inom forskning och innovation, som bidrar till ökad internationell konkurrenskraft och effektiv användning av regionala utvecklingsmedel.
Andra områden handlar bland annat om att fler ska få del av regionala utvecklingsaktiviteter och utveckling av ett mer koordinerat främjarsystem för rådgivning, finansiering och företagsutveckling.

Läs nyhet från Länsstyrelsen

Läs den nya strategiska inriktningen för Länsstyrelsen i Stockholm