11 september 2018

Hur kan Sverige attrahera fler kvalificerade studenter?

mm
Maria Lindqvist

Den 6 september arrangerade Entreprenörskapsforum ett frukostseminarium för att diskutera hur Sverige kan attrahera fler studenter från tredje land. Temat för dagen var hur det privata näringslivet kan göras mer delaktiga.

Vid seminariet presenterade Martin Wikström, IVA, och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, en ny studie av hur privata initiativ skulle kunna bidra till att öka Sveriges andel av de avgiftsskyldiga studenter som kommer från tredje land. Författarna konstaterade att mellan 1975 och 2013 har antalet utländska studenter ökat kraftigt, från 800 000 till cirka 4.1 miljoner, men Sveriges andel (0,7%) ligger lägre än många jämförbara länders. Samtidigt skulle en ökad andel vara positivt för landet, bl.a. genom att bidra till att minska kompetensförsörjningsgapet, underlätta export och utlandsinvesteringar, öka utbildningars kvalitet samt inte minst påverka Sverigebilden internationellt.

För att öka andelen studenter behövs en rad insatser. Det handlar delvis om finansiering från privata och offentliga aktörer, men även om andra typer av insatser, exempelvis bättre koordinering av mottagande och ökade möjligheter att stanna kvar och arbeta efter studierna. På frågan om hur man kan öka det privata engagemanget svarar författarna att det är svårt att blanda privata och offentliga medel i gemensamma stipendiefonder, att företagen helst satsar på stipendier inom specifika områden, att det behövs incitament för att öka det privata engagemanget och att det även behövs fler offentliga stipendier.

Agneta Bladh, från Internationaliseringsutredningen, konstaterade att det troligen är svårt att öka andelen privata stipendier utan nya incitamentssystem. I oktober lämnas slutbetänkandet, som bland annat innehåller ett förslag om att dubblera andelen statliga stipendier som fördelas direkt till lärosätena och idéer om flaggskeppsstipendier och samarbetsavtal. Samtidigt påpekade hon att den stora volymen utgörs av bidragsstipendier, som syftar till att studenterna ska återvända hem efter avslutade studier. För att ta upp konkurrensen om de utländska studenterna med bl.a. Tyskland, Nederländerna och Kina, som är betydligt mer aktiva än Sverige, så behöver vi erbjuda en tydligare länk till arbetsmarknaden. Hon refererade till en Jusek-rapport som visar att Sverige skulle tjäna 13 miljarder enbart på att utnyttja de akademiker som redan finns i landet mer effektivt.

Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, menade att vi behöver krossa myten om Sveriges internationalisering och höga utbildningsnivå. Trots att andelen tredjelandsstudenter börjat återhämta sig efter införandet av studentavgifter 2011 så har andra länder ökat mer under perioden. För att ta igen tappet behövs, enligt Åkesson, en rad insatser. Det handlar bl.a. om ökad samverkan mellan olika aktörer, bättre karriärsstöd och möjligheter att stanna i Sverige, stipendieprogram och kvalitetskrav på lärosätena.

Även Fredrik Voltaire från Almega var skeptisk till nationella stipendieprogram och menade att företag vill bygga upp egna relationer med studenter inom specifika områden. Men eftersom erfarenheten av samverkan med lärosätena är begränsad bland många företag behövs incitament, t.ex. samverkancheckar och lägre avgifter. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv var han bekymrad över att bara 10% av studenterna stannar kvar och får arbetstillstånd i Sverige efter avslutad utbildning.

I den avslutande paneldiskussionen lyftes en rad frågor. Hur åstadkoms bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknaden? Finns det en risk för detaljstyrning av lärosätena? Har vi tillräcklig kunskap om karriärsutvecklingen bland utlandsstudenter?

Deltagarna konstaterade att det finns mycket kvar att göra. Men en positiv observation är att EU har infört ett nytt direktiv som innebär att studenterna kommer att få möjlighet att stanna 9 månader efter utbildning, istället för som idag 6 månader. Samtidigt var deltagarna eniga om att detta fortfarande är för kort tid för att studenterna ska hinna etablera sig på arbetsmarknaden.

Läs mer om seminariet: https://entreprenorskapsforum.se/activity/blir-sverige-starkare-som-kunskapsnation-genom-internationalisering-av-hogskolor-och-universitet/

Läs rapporten: Studiedestination Sverige – Privat kapital för ökad kompetensförsörjning och konkurrenskraft https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2018/09/FiFo_Internationalisering_webb.pdf