4 oktober 2018

Smart specialisering – ett nytt paradigm för regional innovation och utveckling!

mm
Maria Lindqvist

I slutet av september samlades ett par hundra personer från hela världen i Sevilla för att diskutera forskning och praktik inom smart specialisering. För mig, som följt utvecklingen av begreppet ända sedan hösten 2011, var det en fascinerande övning. Både att få tillfälle att besöka hemstad för S3-plattform vid kommissionens Joint Research Center och att få se hur starkt integrerat begreppet blivit i regional innovations- och utvecklingspolitik.

Från kommissionen påpekade man att frågan inte längre är om man ska förhålla sig till begreppet, utan hur det ska göras. Begreppet är helt enkelt integrerat i den europeiska utvecklingspolitiken! Det framgick av inlägg från representanter för flera av kommissionens politikområden – DG Regio, DG Research & Innovation och DG Growth (Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs) i samband med konferensen Smarter 2018 on Smart Specialisation and Territorial Development.

Under konferensen erbjöds presentationer och diskussioner i plenum med ett 20-tal personer från forskarvärlden, kommissionen och regioner runt om i världen. Dessutom presenterades cirka 65 forskningsprojekt i samband med de 16 olika workshops som arrangerades. Det var ett mastigt program och svårt att välja mellan alla parallella workshops.

Det var spännande att ta del av de lärdomar och erfarenheter som gjorts under senare år. Att allt inte varit enkelt var tydligt, men intresset för att fortsätta att arbeta i linje med smart specialisering var starkt. Det var framför allt några teman som jag fastnade för under konferensen.

En var frågan om regionalt ledarskap. I flera av diskussionerna betonades vikten av ledarskap– regionalt eller nationellt beroende på var ansvaret för framtagandet av strategier för smart specialisering ligger. Samtidigt konstaterades att många regioner har påbörjat arbetet med att ta fram regionala prioriteringar och implementera strategier utan att ha vare sig de resurser, kunskaper eller politiska mandat som förutsätts för att driva detta komplexa arbete framåt. Det kände jag själv igen från Stockholmsregionen, där frågan om smart specialisering ännu inte fått riktigt fäste!

En annan fråga handlade om att göra tillräckligt detaljerade prioriteringar. Om man tittar på de cirka 120 regionala strategier som finns idag så är det många som fokuserar på vissa sektorer (t.ex. life science, ICT, turism, livsmedel och tillverkningsindustri). Andra fokuserar på samhällsutmaningar (demografi, inkludering, hälsa, klimat, mm). Men många prioriteringar är fortfarande alltför övergripande för att ge någon tydlig vägledning om hur resurser ska styras eller vilka specifika kompetenser som behövs. Här finns en tydlig utvecklingspotential.

Dessutom betonades att internationellt samarbete blir allt viktigare. Många regionala strategier har ännu ett alltför regioninternt fokus. För att få en bättre utveckling behöver regionerna etablera länkar och samarbeten med andra regioner. Här talar man återigen om vikten av kluster, något jag påpekat efter att ha medverkat vid kommissionens konferens Grow you region förra hösten. Men eftersom Stockholmsregionen aldrig har haft någon tydlig klusterpolitik blir det svårt att peka ut företrädare för det regionala näringslivet. Stockholmsregionens ambitioner om att utveckla regionala samverkansprojekt inom strategiskt prioriterade områden med stöd av regionalfondsmedel (Stockholmsmodellen) fick däremot positivt gehör från representanter för kommissionen.

Dagen innan konferensen arrangerades Smart specialisation from the EU to the world, den första globala workshopen för erfarenhetsutbyte kring smart specialisering, med representanter även från andra delar av världen. Workshopen utgick från EU:s erfarenheter av att använda smart specialisering som en drivkraft för decentraliserad innovationspolitik. Med deltagare från bland annat Canada, Kina, Thailand och Australien är det tydligt att smart specialisering inte längre bara är något som krävs för att få finansiering från EU, utan ett framväxande paradigm för regional innovation och utveckling!

Läs mer om S3-plattformen: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

Se film från konferensen: https://www.youtube.com/watch?v=agBc3c276VU&feature=youtu.be

Läs mer om smart specialisering i Sverige: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-specialisering.html