22 november 2018

Stockholmsregionen behöver prioriteringar för det framtida tillväxtarbetet

mm
Maria Lindqvist

För att få tillgång till nationell och europeisk finansiering i framtiden blir det allt viktigare att göra strategiska prioriteringar med utgångspunkt i regionala styrkeområden. Därigenom vill man uppmuntra till en mer effektiv användning av offentliga investeringar i forskning och innovation. Inom EU talar man om vikten av strategier för smart specialisering och detta är något jag personligen varit engagerad i ända sedan 2010.

I november gav regeringen Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att påbörja ett arbete med att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet. Arbetet genomförs i nära samverkan med Stockholms läns landsting, som tar över det regionala utvecklingsansvaret i samband regionbildningen den 1 januari 2019. I uppdraget ingår även att samverka med kommuner, myndigheter, näringsliv och civila samhällets organisationer.

Under hösten 2018 genomför vi gemensamt tre workshops, där vi samlar företag, forskare och offentliga aktörer. Varje tema utgår från viktiga utmaningar för Stockholmsregionen:

  • Hälsa, vård och välbefinnande
  • Smart industri och teknik
  • Smart, hållbar stad

Syftet är att inom varje tema identifiera och prioritera utvecklingsområden med god tillväxtpotential (t.ex. för ökad omsättning, sysselsättning eller export), där Stockholmsregionen har förutsättningar att skapa internationell konkurrenskraft och där våra offentliga medel kan göra störst nytta.

Min förhoppning är att vi kan bygga vidare på de kontakter och erfarenheter som byggts upp inom tidigare samarbeten, bland annat inom samverkansplattformen Innovationskraft Sthlm, strukturfondspartnerskapet i Stockholm, Tillväxtverkets arbete kring smart specialisering och Interreg Europe-projektet HIGHER.

Läs mer om regeringsuppdraget