Logo

Innovationskraft Sthlm

Film om Innovationskraft Sthlm

Stockholm 2025:

Världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholmsregionen svarar för en stor och växande del av rikets nyföretagande, befolkning och förädlingsvärde. Näringslivet har bred branschrepresentation med stark förmåga till förnyelse och utveckling, och det finns flera internationellt erkända universitet och högskolor. Samtidigt är Stockholmsregionen en relativt sett liten region i en värld med ökande global konkurrens. Regionen står dessutom inför en rad utmaningar. Men rätt hanterade kan de vara drivkrafter för utveckling.

Gemensam strategi för regionala aktörer

Innovationskraft Sthlm samlar regionala aktörer kring en gemensam innovationsstrategi. Syftet är att få fler aktörer i regionen att bli delaktiga och bidra till målen:

– Stockholmsregionen ska uppfattas som mer attraktiv.
– Samverkan ska öka och resultat från samarbeten förbättras.
– Leveransförmågan i forsknings- och innovationssystemet ska bli högre.

Sedan lanseringen 2013 har en mängd aktiviteter genomförts, men nu är det dags att revidera innovationsstrategin. I juni 2017 arrangerades framtidskonferensen ”Ett innovativt Stockholm i en global värld” som ett första steg i arbetet med att ta fram en ny innovationsstrategi, med utgångspunkt i regionens styrkeområden.

Initiativtagare till Innovationskraft Sthlm:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Handelskammare, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Stockholms universitet, KTH, Karolinska Institutet, Storstockholm och Stockholm Business Region.

Kontakta gärna

maria.c.lindqvist@lansstyrelsen.se eller arivan.tutal@lansstyrelsen.se